Title of the document

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044558936 ~ ขอเชิญ เที่ยวงานโครงการของดีตำบลกุดหวาย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4

24 กุมภาพันธ์ 2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8 กุมภาพันธ์ 2566 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
19 กุมภาพันธ์ 2566 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
19 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ครั้งที่2 ประเภทงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ครั้งที่2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)นักการภารโรง
16 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผูู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครวันที่ 27 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2566
1 2 3 13
18 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกดหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล. จากหมู่ที่13 บ้านโคกสนวน ถึง หมู่ที่ 1 บ้านโดนตึบ เส้นข้าง อบต.กุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
18 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกดหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคุ้มบ้านหนองสมร-คุ้มนาดี หมู่ที่ 10 บ้านบ่อน้ำคำ ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
6 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรำเดง หมู่12 เชื่อมต่อบ้านระกา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดหวาย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 28 ธ.ค.2565
6 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรำเดง ม.12 เชื่อมต่อบ้านระกา ม.14 ตำบลกุดหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง หมู่ที่11 บ้านดงถาวร หมู่ที่ 5 ต.กุดหวาย อบต,กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 2

วิสัยทัศน์ อบต.กุดหวาย

" แหล่งน้ำดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม นำการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน"